EDMF-Language-Services-adatvedelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Bevezető

Jelen dokumentum (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtson az EDMF Language Services Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, illetve az EDMF TRANSLATIONS Fordító és Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban együttesen: ,,Adatkezelő”) által a természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggésben végzett tevékenységekről. Az aktuális Tájékoztató folyamatosan elérhető és visszakereshető az EDMF weboldalon, valamint papíralapon az Adatkezelő székhelyén.

Kérjük, hogy a Tájékoztatót figyelmesen olvassa át!

2. Az Adatkezelő Név: EDMF Language Services Kft. Székhely / Tevékenységi központ: 2091 Etyek, Szőlőskert utca 2. Nyilvántartási szám: 07-09-014521 (Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága) Név: EDMF TRANSLATIONS Bt. Székhely / Tevékenységi központ: 2091 Etyek, Szőlőskert utca 2.

Nyilvántartási szám: 07-06-013397 (Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága) Telefon: +36 1 201 3403 Elektronikus elérhetőség: [email protected] Honlap: www.edmf.com/hu Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.

3. Irányelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: „GDPR”) összhangban az alábbi irányelvek szem előtt tartásával kíván eljárni:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. („célhoz kötöttség”)

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. („adattakarékosság”) A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. („pontosság”)

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. („korlátozott tárolhatóság”)

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. („integritás és bizalmas jelleg”)

Az Adatkezelő felelős a fenti irányelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság”)

4. Definíciók

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

„adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

„adatmegjelölés”: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

„adatzárolás”: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

„adatmegsemmisítés”: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„érintett felügyeleti hatóság”: az a független közhatalmi szerv, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

„harmadik ország”: minden olyan állam, amely nem EGT-állam; „EGT-állam”: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

5. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

 az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

 az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

 az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

 az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A megadott adatok helyességéért és megfelelőségéért kizárólag az adatközlő felelős.

6. Adatkezelések

6.1. Adatkezelések áttekintése

A GDPR 13. cikkelyének (2) bekezdés f) pontjával összhangban ezúton tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeinek keretében automatizált döntéshozatalra, valamint profilalkotásra nem kerül sor.

6.2. Honlapon folytatott adatkezelések

6.2.1. Információ / árajánlat kérés

Személyre szabott ajánlatért vagy információért a honlap e célra létesített felületén keresztül az Adatkezelőhöz fordulhat személyes adatainak önkéntes megadásával. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Ön által az ajánlatkérésre rendszeresített felületen megosztott üzenet tartalmáért, az abban megosztott esetleges személyes adatokért az Adatkezelőt felelősség nem terheli, így kérjük, csak olyan információkat osszon meg, amelyek Adatkezelő általi megismerését kifejezetten kívánja. A személyes adatokat – név, email cím – az Adatkezelő a rögzítéstől számított 5 (öt) évig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.

6.2.2. Chat

A chat szolgáltatás igénybe vételével Ön az Adatkezelő munkatársaival beszélgetést kezdeményezhet, ezzel megadja hozzájárulását az adatkezeléshez. A chat szolgáltatás során személyes adat megadása nem kötelező, ezért kérjük, hogy a „chat ablakba” a munkatársunkkal folytatott beszélgetés során csak az Ön által szükségesnek tartott személyes adatotokat vagy egyéb minősülő információkat gépeljen be. A megosztott üzenet tartalmáért, az abban megosztott esetleges személyes adatokért az Adatkezelőt felelősség nem terheli. A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az Adatkezelő a rögzítéstől számított 5 (öt) évig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.

6.2.3. Hírlevél

Az Adatkezelő honlapján vagy egyéb médiafelületeken az erre szolgáló kifejezett hozzájárulási formulák kitöltésével Ön feliratkozhat az Adatkezelő rendszeres hírleveleire. A marketing célból folytatott adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A személyes adatokat – név, email cím – az Adatkezelő a hírlevél szolgáltatásról való leiratkozásig tárolja.

6.2.4. A honlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés (Cookie tájékoztató)

Annak érdekében, hogy az Adatkezelő honlapja a lehető leghatékonyabban működjön, az Adatkezelő cookie-kat használhat. Az adatkezelés az Adatkezelő üzleti jogos érdeke, mert ezáltal tudja honlapját továbbfejleszteni, biztonságosabbá tenni. A cookie-k olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-kat széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából. A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődik. A tárolás a felhasználó számítógépén történik. Amennyiben cookie-kat le kívánja tiltani, azaz azokat blokkolni kívánja, ezt a böngészőjének beállításával teheti meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a cookie-k blokkolásra kerülnek, a honlap számos funkciója, vagy akár az egész portál nem lesz elérhető vagy használható mindaddig, amíg a cookie-k használatát nem engedélyezi újra, azaz a blokkolást nem oldja fel. Az Adatkezelő által alkalmazott cookie-kat jelen Tájékoztató 1. számú melléklete részletesen tartalmazza.

6.2.5. A közösségi média beépülő moduljai

A honlap népszerű közösségi hálózatok (pl. Twitter, Facebook) beágyazott moduljait (“plug-in-jeit”) is tartalmazhatja. Az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat rendre a szolgáltatók nyújtják. A beépülő modul továbbítja a szolgáltatók felé, hogy Ön mely weboldalakat nyitotta meg. Ha honlapunk böngészése közben be van jelentkezve a felhasználói fiókjába, a szolgáltatók össze tudják vetni az Önt érdeklő (azaz az Ön által elért) információkat a felhasználói fiókjával.

A beépülő modulok funkcióinak használata esetén (például hozzászólás) a böngésző ezt az információt is közvetlenül a szolgáltatóknak továbbítja megőrzésre. Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a szolgáltatók összekapcsolják honlapunk felkeresését felhasználói fiókjával, honlapunk megnyitását megelőzően ki kell jelentkeznie a felhasználói fiókokból. Az Adatkezelő a weboldalról elérhető, külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés jogszabályt sért, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldaláról.

6.3. Természetes személy ügyfeleket érintő adatkezelések és az adatfeldolgozói szerepkör

Természetes személy ügyfél, mint megbízó személyes adatait (név, cím, elérhetőségek (telefon, fax, email cím, skype profil), banki adatok, adószám) az Adatkezelő elsősorban, de nem kizárólag a szerződés teljesítése érdekében és az érintettek kifejezett hozzájárulása alapján management szoftverben kezeli, valamint az így felvett adatokat a számviteli előírásokkal is összhangban a megbízás teljesítésétől / megszűnésétől / megszüntetésétől számított 8 évig megőrzi.

A feldolgozandó dokumentumok és fájlok tekintetében az Adatkezelő adatfeldolgozói szerepbe lép. Az Adatkezelő minden rendelkezésére bocsátott dokumentumot és fájlt a személyes adatok védelméről szóló, hatályos jogszabályoknak megfelelően kezel – függetlenül attól, hogy az valóban tartalmaz-e személyes adatot. Alvállalkozóinktól e körben külön garanciát (titoktartási nyilatkozat) kérünk az adatok megfelelő kezelésére vonatkozóan, ugyanis adatvédelmi szempontból ők al-adatfeldolgozói szerepet töltenek be. Minden (tervezett és megvalósult) projekthez kapcsolódó dokumentumot és fájlt 8 éven át őrzünk.

Ezen időintervallum után a tárolt dokumentumokat megtisztítjuk a személyes adatoktól, illetve külön kérheti a dokumentumok törlését is rendszerünkből.

6.4. Természetes személy alvállalkozókat érintő adatkezelések

Természetes személy alvállalkozók adatait az Adatkezelő az érintettek kifejezett hozzájárulása alapján management szoftverben kezeli. Az adatkezelést a fordítási feladatok, azaz a szerződés teljesítése, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztráció indokolja. Az Adatkezelő az alvállalkozók személyes adatait (név, cím, elérhetőségek (telefon, fax, email cím, skype profil), banki adatok, adószám a szerződés teljesítésétől / megszűnésétől / megszüntetésétől számított 8 évig megőrzi, figyelemmel a számviteli kötelezettségekre is.

6.5. Szerződéses partnerek kapcsolattartóit érintő adatkezelések

Jogi személy szerződéses partnerek / ügyfelek természetes személy kapcsolattartóinak személyes adatait (így különösen azok nevét, e-mailcímét, telefonszámát) az Adatkezelő a szerződéses partner jogos érdekében veszi át és a szerződés létrehozása, teljesítése érdekében történő kapcsolattartás céljából kezeli. Amennyiben a kapcsolattartó adataiban vagy személyében változás következik be, a szerződéses partner erről köteles az Adatkezelőt haladéktalanul értesíteni.

Ilyen esetben az Adatkezelő köteles a kapcsolattartó személyes adatait megfelelően módosítani / törölni. Tekintettel arra, hogy a kapcsolattartó személyes adatai a szerződés szövegének részét képezik, azokat ilyen formában az Adatkezelő a szerződés teljesítésétől / megszűnésétől / megszüntetésétől számított 8 évig megőrzi, figyelemmel a számviteli kötelezettségekre is.

6.6. Álláspályázat Önéletrajza, álláspályázata cégünkhöz való megküldésével

Ön hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait az Adatkezelő toborzási, állásajánlat tételi, kapcsolattartási és azonosítási célból kezelje, tárolja, és megadott elérhetőségeire ilyen célból üzeneteket, értesítéseket küldjön. A toborzási eljárásban a pozícióra történő jelentkezés során Ön által megadott személyes adatokat, valamint az Önről általunk gyűjtött egyéb személyes adatokat a toborzási folyamat időtartama alatt kezeljük, és a toborzási folyamat lezárásával egyidejűleg valamennyi adatát töröljük. Amennyiben Önnel később munkaviszonyt létesítünk, akkor ezen adatok kezelésére a munkavállalói adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelési időtartam az irányadó, amelyről a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztatjuk.

6.7. Számlázás

Az Adatkezelő által, tevékenységével összefüggésben kiállított számlákat a számviteli előírások szerint legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. Az Adatkezelő e tekintetben kizárólag a jogszabályban előírt személyes adatokat – név, (lak)cím – kezeli, melynek célja a jogi előírásoknak való megfelelés biztosítása. Az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja az adatkezelés jogszerűségét.

6.8. Adatfeldolgozók

Az érintettek által megadott személyes adatokhoz közvetlenül kizárólag az Adatkezelő munkavállalói férhetnek hozzá. Az Adatkezelő elsősorban olyan címzettek részére továbbítja az érintett személyes adatait, amelyek az Európai Unió területén székhellyel rendelkeznek, vagy amelyek megfelelő garanciákat (pl. EU– USA adatvédelmi pajzs) nyújtanak arra, hogy az általuk történő adatkezelés a GDPR követelményeinek megfelel. Az adatok továbbítása jogszerű továbbá akkor is, amennyiben az adattovábbítás az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Az adatfeldolgozó az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni, megőrizni és titokban tartani. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Adatai kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe. Az alábbi szerződött adatfeldolgozók végzik, végezhetik adatai feldolgozását:

7. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az Adatkezelő az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja.

Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, Antivirus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi. Az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza. Az Adatkezelő a papír alapon kezelt és személyes adatokat is tartalmazó iratokat jól zárható, tűz- és vagyonvédelemmel ellátott helyiségben tárolja. A személyes adatot tartalmazó, manuálisan kezelt iratok az Adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében irattárba kerülnek, mely helyiség szintén jól zárható, tűz- és vagyonvédelemmel ellátott terület.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az alábbi pontokban felsorolt jogait az Adatkezelőhöz címzett, szóban vagy írásban előterjesztett kérelem útján gyakorolhatja. Az Adatkezelő elérhetőségeit a Tájékoztató 2. pontja tartalmazza.

8.1. Tájékoztatás személyes adatainak kezeléséről

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást.

8.2. Személyes adatokhoz való hozzáférés Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.4. Törléshez való jog („Az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

8.6. Az adatok hordozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. E jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8.7. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, mely jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

8.8. Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtása

A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében bejelentéssel lehet élni Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, amely alapján adatvédelmi hatósági eljárás indul, indulhat. Ha az adatvédelmi hatósági eljárást bejelentésen alapuló vizsgálat előzte meg, a bejelentőt az adatvédelmi hatósági eljárás megindításáról, illetve befejezéséről értesíteni kell.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +06 1 391 1400
Fax: +06 1 391 1410
E-mail: [email protected]
Honlap: http://www.naih.hu

8.9. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi. A bíróság elrendelheti ítéletének – az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

VIII. Záró rendelkezések

A Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk részletes tájékoztatást. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztató tartalmát bármikor belátása szerint módosítsa. A Tájékoztató módosításai a honlapon való közzététellel lépnek hatályba, erre tekintettel ajánljuk, hogy rendszeres időközönként tájékozódjon az eszközölt módosítások tartalma felöl.

Budapest, 2018. május 25.

Cookie tájékoztató

 

  1. Az honlap működését támogató cookie-k

Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy Ön navigálni tudjon az oldalon, valamint hogy a böngészés során oldalunk funkcióit használni tudja (pl. chat). Ugyancsak ezek a cookie-k teszik lehetővé, hogy felhasználóink egységes felhasználói élményben részesüljenek, mialatt az Adatkezelő weboldalán navigálnak; hogy friss és pontos információt kapjanak, valamint ezáltal válik lehetővé a weboldal terheléselosztása is, amelynek révén az oldalon történő navigáció optimális sebesség és teljesítmény mellett végezhető.

Cookie Szolgáltató Típus Adattárolás időtartama
_cfduid addtoany.com HTTP 1 év
_cfduid tidio.co HTTP 1 év
_cfduid tidiochat.com HTTP 1 év

 

  1. Funkcionalitást lehetővé tevő cookie-k

Ezek a cookie-k a felhasználói beállítások tárolása révén kiterjesztik a weboldal funkcionalitását. A funkcionalitást lehetővé tevő cookie-k információt tárolnak a felhasználó korábbi választásairól (pl. választott nyelv), ezáltal személyre szabott funkciókat tesznek lehetővé.

Cookie Szolgáltató Típus Adattárolás időtartama
wfvt_# edmf.com HTTP Aktuális munkamenet végéig
wfvt_# teszt.edmf.com HTTP Aktuális munkamenet végéig

 

  1. Teljesítményjavító cookie-k

Ezek a cookie-k belső használatú célokat szolgálnak; a segítségükkel tudjuk javítani a weboldal teljesítményét, ezáltal vagyunk képesek jobb felhasználói élményt biztosítani. A cookie-k által szolgáltatott információ teljesen névtelen, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy minél többet megtudjunk arról, hogy látogatóink hogyan használják a weboldalt, hogy ezáltal javítsuk tartalomszolgáltatásunk minőségét.

Cookie Szolgáltató Típus Adattárolás időtartama
@@History/@@scroll|# edmf.com HTML Állandó
@@History/@@scroll|# youtube.com HTML Aktuális munkamenet végéig
_ga edmf.com HTTP 2 év
_gat edmf.com HTTP Aktuális munkamenet végéig
_gid edmf.com HTTP Aktuális munkamenet végéig
collect google-analytics.com Pixel Aktuális munkamenet végéig

 

  1. Marketing cookie-k

A cookie-knak ezt a típusát a hirdetéseknek az egyes felhasználók szerinti személyre szabására használják. Az ilyen cookie-k célja annak megállapítása, hogy az Ön által a weboldalunkon megtekintett témák és az Ön földrajzi helyét meghatározó IP-címe alapján, mely reklámok megjelenítése lehet a legrelevánsabb az Ön számára.

Cookie Szolgáltató Típus Adattárolás időtartama
GPS youtube.com HTTP Aktuális munkamenet végéig
PREF youtube.com HTTP 8 hónap
uvc addtoany.com HTTP Aktuális munkamenet végéig
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP 179 nap
YSC youtube.com HTTP Aktuális munkamenet végéig

 

  1. Egyéb
Cookie Szolgáltató Típus Adattárolás időtartama
pll_language edmf.com HTTP 1 év
Wordfence_verifiedHuman edmf.com HTTP Aktuális munkamenet végéig