EDMF -Idézetek a fordításról, Vlagyimir Nabokov gondolatai

Quotes On Translation – Vladimir Nabokov

“There are three grades of translation evils: 1. errors; 2. slips; 3. willful reshaping”

~ Vladimir Nabokov